Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng bộ trao đổi nhiệt cho nhà máy điện”